Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van de stichting Nederlandse Databank Gezelschapsdieren (NDG)

A. ALGEMENE BEPALINGEN

A1.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere inschrijving, aanbieding, offerte of andersoortige overeenkomst tussen een gebruiker (de inschrijver) en NDG.
A2.
Het register van de NDG is geen eigendomsregister van gezelschapsdieren.
A3.
De inschrijver is altijd zelf verantwoordelijk voor de inschrijving en de mutaties daarop.
A4.
Wijzingen kunnen uitsluitend worden doorgegeven door degene, die in het bezit zijn van een inschrijvingscertificaat en een safecode. Uitsluitend aan deze inschrijver wordt het bewijs van registratie en nadere gegevens verstrekt, die noodzakelijk zijn om mutaties door te voeren. Het omgaan met die vertrouwelijke gegevens geschiedt geheel voor rekening en risico van de inschrijver.
A5.
Bij mogelijke geschillen over een inschrijving, kan de desbetreffende inschrijving door NDG in quarantaine worden geplaatst. De inschrijving kan vervolgens uitsluitend gewijzigd worden door een gemeenschappelijk verzoek van de inschrijver en de derde partij dan wel door een in kracht van gewijsde gegaan gerechtelijk oordeel.
A6.
Wanneer de inschrijver niet meer te achterhalen is, en dat is het geval wanneer de inschrijver niet reageert op 2 brieven (waarvan 1 aangetekend), 8 weken na elkaar, op het adres dat door de desbetreffende inschrijver zelf is opgegeven, wordt die inschrijver geacht de inschrijving te hebben prijsgegeven.
A7.
NDG kan altijd een inschrijving weigeren of wijzigen. De inschrijver erkent dat NDG nimmer aansprakelijk is voor een onjuiste of onvolledige inschrijving.

B. BIJZONDERE BEPALINGEN

B1.
Het met de inschrijving gemoeide bedrag dient voldaan te zijn voordat door de NDG tot inschrijving wordt overgegaan.
B2.
NDG bepaalt de hoogte van de inschrijvingsprijs, de inschrijvingsduur en het uitschrijvingsmoment. Zij is tevens gerechtigd tussentijds wijzigingen door te voeren wanneer regelgeving van overheidswege dat noodzakelijk maakt, dan wel wanneer de NDG dat zelf noodzakelijk vindt.
B3.
In de door NDG geëxploiteerde databank wordt het identificatie nummer van het huisdier gekoppeld aan de adresgegevens van de inschrijver. De verwerking van deze persoonsgegevens is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (nr. M1267122). Ten aanzien hiervan geldt een privacyverklaring, die onverkort deel uitmaakt van deze algemene voorwaarden en is in te zien is op de site van NDG (www.NDG.nl).
B4.
NDG is nimmer aansprakelijk voor de schade ontstaan door een onjuiste of onvolledige inschrijving nu deze gegevens door de inschrijver zelf zijn aangeleverd.
B5.
De aansprakelijkheid van NDG voor (directe) schade is in elk geval te allen tijde beperkt tot het inschrijvingsbedrag. Indirecte schade is door NDG uitdrukkelijk uitgesloten.
B6.
Iedere inschrijver vrijwaart NDG voor mogelijke aanspraken van derden, welke verband houden met de desbetreffende inschrijving.
B7.
op alle rechtsbetrekkingen tussen NDG en een inschrijver is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. In eerste instantie dient de zaak te worden voorgelegd voor de rechter, die volgens het Nederlandse recht bevoegd is.