Samenvatting nieuwe EU-dierenpaspoort en import eisen hond per 29-12-2014


De Stichting Nederlandse Databank voor Gezelschapsdieren (NDG) heeft in de laatste weken van november drie informatieve en druk bezochte avonden verzorgd. In het kader van deze avonden spraken Lenie Kroeze-Tijs, adviseur klantontwikkeling en I&R van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en Richard van ’t Wout, inspecteur van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, over de huidige stand van zaken op het gebied van de identificatie en registratie van honden en over de nieuwe Europese eisen op het gebied van import en paspoortuitgifte.
Categorie: dierenartsen

De NDG heeft door het organiseren van deze avonden ervoor gezorgd dat belangrijke en actuele informatie is gecommuniceerd naar de beroepsgroep. Zowel de nieuwe Europese regelgeving die ingaat op 29 december 2014 als het welslagen van het identificatie en registratie proces vragen om medewerking van dierenartsenpraktijken. Dit artikel biedt u een overzicht van alle relevante informatie voor de praktijk.

Besluit Identificatie & Registratie Hond

Het Besluit Identificatie & Registratie Hond (I&R Hond) dat in april 2013 van start is gegaan bestaat inmiddels anderhalf jaar en de start is veelbelovend gebleken. Gegevens van de centrale databank eind november 2014 laten zien dat ruim 188.000 unieke chipnummers bij de overheid staan geregistreerd. Het aantal geboorteregistraties is toegenomen, het aantal aanvoer- en afvoerregistraties is dichter bij elkaar komen te liggen en het aantal contactmeldingen is toegenomen. Een goede zaak!

Uit 150 controles in 2014 blijkt echter dat bij 1/3 de identificatie & registratie niet in orde was. In het geheel niet registreren, foutieve registraties en het verhandelen van niet geregistreerde pups liggen hier grotendeels aan ten grondslag. Er is dus nog een lange weg te gaan!

Doel van I&R Hond

Identificatie en registratie van honden heeft voor de overheid als doel de illegale en malafide hondenhandel tegen te gaan en daarmee ook het welzijn van honden te verbeteren. Effectieve handhaving van regels door Identificatie & Registratie Hond is noodzakelijk om misstanden te voorkomen en het is dan ook zaak dat de bekendheid van I&R Hond wordt vergroot door goede communicatie en voorlichting.

Registratie bij aangewezen databanken

Registratie van honden in Nederland dient te geschieden via door de overheid gecontroleerde en aangewezen databanken. Informatie van deze databanken wordt dagelijks verzameld in één centrale databank van de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland. Op dit moment zijn er in totaal acht aangewezen databanken, welke terug te vinden zijn op de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (mijn.RVO.nl):

–     Stichting Nederlandse Databank Gezelschapsdieren (NDG): www.ndg.nl

–     Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland: www.databankhonden.nl

–     Vereniging Beroepsmatige Kennelhouders: www.hondregistreren.nl

–     Huisdier-registratie.nl: www.huisdier-registratie.nl

–     Stichting Chip: www.stichtingchip.nl

–     Virbac Nederland BV: www.backhomeclub.nl

–     Petlook: www.petlook.nl

–     MicPoint: www.petbase.eu

Een houder mag zelf bepalen bij welk van deze acht aangewezen databanken hij zijn hond registreert. Dit geldt uitdrukkelijk ook voor rashonden. Daarbij is de houder niet verplicht om dezelfde databank te selecteren als waar de hond bij een vorige houder stond geregistreerd.

Overige databanken

Op het moment dat I&R Hond in april 2013 startte, was al ongeveer 70% van de toenmalige hondenpopulatie gechipt. Er bestond een grote verscheidenheid aan databanken waar deze dieren stonden geregistreerd. Alle databanken zijn destijds benaderd om te gaan voldoen aan de voorwaarden van I&R Hond, die vooral betrekking hebben op de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de informatiebeveiliging en een adequate gegevensuitwisseling met de centrale databank. Bovenstaande acht databanken hebben aan deze eisen voldaan. Toezicht en handhaving zijn in handen van De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) en de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID).

Alle andere databanken in Nederland dan deze acht aangewezen databanken zijn op dit moment door de overheid niet goedgekeurd in het kader van I&R Hond. Registratiegegevens van honden in deze databanken zijn bij de overheid dan ook niet bekend. Registratie van een hond bij een van deze niet aangewezen databanken betekent dat de houder van de hond zich niet houdt aan de regelgeving.

Verplichtingen I&R Hond

Met de start van I&R Hond op 1 april 2013 zijn de volgende basiseisen gesteld:

–     Nederlandse honden mogen uitsluitend nog geïdentificeerd worden met een chipnummer dat is uitgegeven door de minister. Dit chipnummer komt uit een reeks nummers die door de fabrikant is aangemeld bij de RVO.nl en begint standaard met 528, de landcode van Nederland.

–     Iedere hond die sinds 1 april 2013 is geboren dient binnen 7 weken na geboorte te worden gechipt.

–     Deze honden dienen binnen 8 weken na geboorte te zijn geregistreerd in een van de door de overheid aangewezen databanken en staan daarmee geregistreerd in de centrale databank van de overheid.

–     Iedere verandering in het leven van de hond dient te worden geregistreerd. Naast geboorte, eventuele import en aanvoer (aankoop) van het dier vallen ook zaken als verkoop, adreswijzigingen van de houder, vermissing, terugvinden na vermissing, export, vervanging van de chip en sterfte onder deze registratieplicht. Bij verkoop van de hond wordt dit door de oude houder geregistreerd als afvoer en door de nieuwe houder geregistreerd als aanvoer van het dier.

–     Bij import van een hond (ongeacht de leeftijd) dient dit binnen 2 weken te worden geregistreerd. Registratie van de geboorte en identificatie door middel van een chip hebben, als het goed is, al plaatsgevonden in het land van herkomst. Is dit niet het geval dan is de hond illegaal in Nederland gekomen en zal de hond in Nederland moeten worden voorzien van een chip. Daarbij is het verstandig om bij registratie een melding te maken van de situatie.

Aandachtspunten bij registratie

Aan de hand van binnengekomen registraties en meldingen kunnen de volgende aandachtspunten worden geformuleerd:

–     Bij registratie van geboorte dienen de juiste gegevens van de chipper vermeld te worden. Voorheen was het invullen van de privé-adresgegevens van de chipper verplicht, een eis die veel weerstand opleverde. Inmiddels is overeen gekomen dat het invullen van de naam van de chipper tezamen met het adres van de dierenartsenpraktijk of de Raad van Beheer volstaat. De naam van de chipper dient uitdrukkelijk wel te worden geregistreerd, het woonadres van de chipper daarentegen niet meer. De NDG heeft het verzoek ingediend om alleen de praktijknaam en het praktijkadres te registreren, aangezien dit in zeker in geval van online registratie praktischer is.

–     Indien een houder van honden beschikt over een Uniek BedrijfsNummer (UBN) op basis van het voormalige Honden- en kattenbesluit of het huidige Besluit houders van dieren, dan dient dit nummer te worden vermeld bij de registratie.

–     Daarnaast zijn er soms bijzondere gebeurtenissen geregistreerd die praktisch niet mogelijk zijn. Zo ligt de datum van het chippen van de hond soms voor de geboortedatum of wordt een hond door een houder aangevoerd (als aankoop geregistreerd) voordat hij geboren is.

Uit bovenstaande blijkt dat de kwaliteit van de registraties dus nog de nodige aandacht vraagt. Dierenartsen spelen hierbij een belangrijke rol als het gaat om informatievoorziening richting de houders van honden.

Besluit en regeling houders van dieren

Per 1 juli 2014 is het Honden- en kattenbesluit als zodanig komen te vervallen. De bepalingen uit deze besluiten zijn opgenomen in het Besluit en Regeling houders van dieren. Hierin is regelgeving opgenomen over het bedrijfsmatig houden van huisdieren, het scheiden van jonge dieren van de ouders, het fokken van dieren, de huisvesting en de verzorging van dieren. De regelgeving omtrent het bedrijfsmatig houden van huisdieren omschrijft wat er wordt verstaan onder de termen “bedrijfsmatig houden” en “vakbekwaamheid van de houder”. Daarnaast gaat het besluit in op welke dieren bedrijfsmatig mogen worden gehouden en op zaken als opvang, verkoop en aflevering van dieren. Op www.mijn.rvo.nl onder het kopje “dieren” vindt u informatie over het bedrijfsmatig houden van huisdieren en over de welzijnseisen voor dieren.

Handhaving I&R Hond

Identificatie en registratie van honden is een belangrijke methode om inzicht te creëren in de hondenhandel. Uit onderzoeken blijkt echter dat professionele houders van honden en dierenartsen zich onbewust of bewust niet altijd even goed aan de regelgeving houden. Daarnaast registreren eigenaren van honden lang niet altijd veranderingen die relevant zijn voor I&R Hond, meestal als gevolg van onwetendheid, soms echter met opzet.

De NVWA kan analyses uitvoeren op de data om malafide hondenhandelaren, fokkers en de helaas toch ook voorkomende malafide dierenartsen op te sporen. De NVWA mag daarvoor ondermeer elke gewenste locatie betreden, inlichtingen vorderen, inzage in identiteitsbewijs en bescheiden vorderen, monsters nemen en verplichten tot medewerking aan een onderzoek.

De interventiestrategie van de NVWA voor betere naleving van identificatie en registratie is meerledig en omvat naast goede voorlichting aan alle betrokken partijen ook de mogelijkheid tot het geven van een schriftelijke waarschuwing, het opmaken van een proces verbaal en tot slot bestuursrechtelijke handhaving. Het opleggen van een dwangsom, het uitdelen van een boete of zelfs het eisen van een gevangenisstraf tot maximaal twee jaar behoren tot de mogelijkheden.

Meldingen

Het is belangrijk dat u bijzondere situaties rapporteert aan de RVO.nl of aan de NVWA per email via de website www.nvwa.nl of telefonisch via 0900-0388. Daarbij kunt u denken aan een ongeregistreerde pup die aan u is aangeboden, aan een buitenlandse pup die jonger is dan de verplichte 15 weken, maar ook aan een fokker die zich niet heeft geregistreerd. Helaas wordt nog regelmatig gezien dat de aanvoer (koop) van een pup wordt geregistreerd, terwijl de geboorte van het dier (door de fokker) niet is geregistreerd en hier moet verandering in komen.

Na melding van dit soort gevallen zal de NVWA de situatie gaan onderzoeken, contact opnemen met de partij die zich niet aan de regelgeving heeft gehouden en op passende wijze ageren. Door melding te maken van bijzondere situaties kunt u helpen om I&R Hond nog succesvoller te maken, malafide hondenhandel een halt toe te roepen en het welzijn van honden te verbeteren.

Bij ernstige situaties kunt u uiteraard ook contact opnemen met de politie via het telefoonnummer 144 of met Meld Misdaad Anoniem (MMA) via het telefoonnummer 0800-7000.

Nieuwe EU-verordening heeft grote gevolgen

De nieuwe EU-verordening (576/2013) is in de plaats gekomen voor de oude Wet- en regelgeving EU-verordening invoer (998/2003). De voorwaarden voor invoer van een pup zijn hierin drastisch gewijzigd. Zo mogen vanaf 29 december 2014 pups jonger dan 15 weken niet meer worden geïmporteerd!

Een dier dient geïdentificeerd te zijn door middel van een elektronische chip, vergezeld te gaan van een geldig en juist ingevuld EU-dierenpaspoort, te zijn gevaccineerd tegen rabiës vanaf een leeftijd van 12 weken met inachtneming van de wachttijd van 3 weken en te zijn voorzien van een geldige gezondheidsverklaring. In dit gezondheidscertificaat geeft de dierenarts garantie dat het dier gezond is, goed gevaccineerd is, niet in aanraking is geweest met rabiës en geschikt is voor vervoer.

Nieuw EU-dierenpaspoort alleen nog ingevuld en gelamineerd uit te geven door dierenarts

Vanaf 29 december 2014 geldt deze nieuwe Europese verordening, waardoor dierenartsen vanaf dat moment alleen nog maar EU-dierenpaspoorten mogen verstrekken die voldoen aan de Verordening 576/2013. Deze EU-dierenpaspoorten zijn alleen noodzakelijk voor dieren die de grens overgaan. Voor dieren die in Nederland blijven volstaat een gewoon vaccinatieboekje. De veranderingen in het EU-dierenpaspoort hebben tot doel de fraudegevoeligheid te verminderen.

EU-dierenpaspoorten zijn nu nog vrij verkrijgbaar. Vanaf 29 december 2014 mogen EU-dierenpaspoorten echter alleen nog door dierenartsen worden uitgegeven, na invullen van de juiste gegevens en lamineren van de betreffende pagina’s. Het verstrekken van lege EU-paspoorten aan fokkers is verboden.

De oude EU-dierenpaspoorten mogen niet meer worden uitgegeven en meerdere leveranciers hebben aangegeven een omruilactie te houden voor oude EU-paspoorten. Voor dieren die op dit moment in bezit zijn van een oud EU-paspoort geldt dat dit paspoort tot aan het overlijden van het dier mag worden gebruikt. Voor dieren met een bestaand EU-paspoort hoeft dus geen nieuw paspoort te worden aangemaakt.

De nieuwe EU-paspoorten zijn te herkennen aan het feit dat het unieke serienummer begint met 528-NL in plaats van 528-31 en dat dit nummer op iedere pagina van het paspoort vermeld staat. Via dit unieke serienummer wordt geregistreerd welke paspoorten aan welke dierenartsen zijn uitgegeven.

Voor het verstrekken van het nieuwe EU-dierenpaspoort aan de eigenaar gelden de volgende voorwaarden:

–     In rubriek I tekent de eigenaar voor zijn naam- en contactgegevens.

–     In rubriek II wordt de beschrijving van het dier ingevuld. Dit omvat soort, ras, geslacht, kleur, geboortedatum en eventuele bijzondere kenmerken of eigenschappen van het dier.

–     In rubriek III vermeldt de dierenarts het nummer van de chip, de locatie van de chip in het dier en de datum waarop de chip is geplaatst. Deze pagina dient te worden gelamineerd.

–     In rubriek IV wordt getekend door de bevoegde dierenarts, waarmee wordt aangegeven dat deze dierenarts het paspoort heeft uitgegeven. Het omvat de naam van de dierenarts, het adres van de praktijk, de stempel van de praktijk en de datum.

–     De pagina’s waarop de stickers voor de rabiës vaccinatie worden geplakt dienen te worden gelamineerd.

–     Voorafgaand aan iedere nieuwe bijschrijving in het paspoort dient het chipnummer van het dier te worden gecontroleerd.

De dierenarts is verplicht om de volgende administratie bij te houden en gedurende drie jaar te bewaren:

–     ISO code (NLD) en paspoort nummer

–     Naam en contactgegevens eigenaar (rubriek I)

–     Gegevens van het dier (rubriek II)

–     Chipcode (rubriek III)

Nieuwe eisen rabiës vaccinatie

Vanaf 29 december 2014 is het niet meer mogelijk om dieren jonger dan 15 weken te importeren! De reden hiervoor is dat honden (en daarnaast katten en fretten) gevaccineerd dienen te zijn tegen rabiës, voordat zij Nederland binnen mogen komen. Vaccinatie tegen rabiës kan, vanwege de registratie van de rabiës vaccins, op zijn vroegst op 12 weken leeftijd plaatsvinden, waarna een verplichte wachttijd van 3 weken geldt voordat het dier mag worden geïmporteerd. De vrijstellingsregeling die geldt voor pups jonger dan 12 weken zonder rabiës vaccinatie komt vanaf 29 december 2014 te vervallen.

De dierenarts dient de entstoffen te registreren door de datum, de naam van het vaccin, het REG NL nummer, het partijnummer en de naam en adresgegevens van de ontvanger of het UBN nummer van het bedrijf te noteren. Dit geldt voor alle entstoffen, niet alleen voor de rabiës entstof.

Aanvullende informatie

Veel informatie is beschikbaar op de website van de NDG (www.ndg.nl) en bij het Landelijk InformatieCentrum Gezelschapsdieren (LICG) op www.licg.nl. en op de website www.chipjedier.nl. Voor vragen over de handhaving van identificatie en registratie van honden kunt u terecht bij de NVWA (www.nvwa.nl).