Vragen en antwoorden over het verplicht chippen en registreren van honden na 1 april 2013

Wanneer een hond uit het buitenland geïmporteerd wordt via een stichting, wordt de chip meestal geregistreerd op naam van de stichting en indien de hond geplaatst wordt, hebben veel stichtingen als stelregel dat de chip op hun naam blijft staan (i.v.m. eventuele doorverkoop of herplaatsing van de hond). Mag dit zo blijven per 1 april of zijn stichtingen verplicht om de eigenaar toestemming te geven de hond op zijn naam te laten registreren, en moet de stichting zich dus afmelden binnen 14 dagen?

Per 1 april is elke eigenaar van de hond verplicht om de hond juist te registreren. In dit geval houdt dit dus in dat de nieuwe eigenaar (niet de stichting) de hond op zijn naam registreert. De stichting moet bij verkoop inderdaad zelf een afvoermelding registreren.

Dienst Regelingen kan aanwijzing van een databank stopzetten als ze niet aan de regels voldoen. Maar wat gebeurt er dan met die registraties? Gaan die over naar een andere databank? Of zijn deze alleen nog bekend bij Dienst Regelingen zelf? Kunnen bijv. vermiste honden die bij die desbetreffende databank vermeld stonden, dan nog wel aan eigenaar gekoppeld worden als ze gevonden worden?

Als de aanwijzing van een databank wordt ingetrokken of als de databank er zelf voor kiest om te stoppen met de activiteiten op het gebied van I&R Hond dan worden tussen de databank en Dienst Regelingen nadere afspraken gemaakt over de overdracht van de gegevens. Deze gegevens komen dus in het bezit van het ministerie en er kan besloten worden om de gegevens over te dragen naar een andere databank. Het opsporen van vermiste honden is geen direct doel van I&R Hond, maar een activiteit die de databank zelf kan bieden. Dienst Regelingen zelf zal hier dus niet in voorzien.
Als de aanwijzing wordt ingetrokken kan de databank wel verder gaan met andere activiteiten. Misschien dat het beschikbaar stellen van registratiegegevens (voor zover de wet dit toestaat) t.b.v. het terugbezorgen van vermiste honden hier onderdeel van kan zijn. Ook kunnen, als de aanwijzing wordt ingetrokken, bepaalde gegevens (voor zover de wet dit toestaat) worden overgenomen door een andere databank, waardoor het systeem van terugbezorgen bij vermissing kan blijven functioneren.

Stel dat je een half jaar een wereldreis maakt en de hond gaat zo lang in een pension of hondenopvang. Op wiens naam moet de registratie dan staan, moet die worden overgezet? En is er een bepaalde termijn voor? En als hij naar familie gaat voor 3 maanden?

I&R Hond is met name bedoeld om malafide hondenfokkers en –handelaren op te sporen. De geregistreerde gegevens moeten het de toezichthouder mogelijk maken om die opsporingsonderzoeken te doen, te weten via de geregistreerde honden de fokkers en handelaren te traceren. Indien uit de geregistreerde data over een hond niet meer vast te stellen is waar de hond nu verblijft en bij wie hij in het verleden verbleef staat de toezichthouder mogelijk met lege handen. Uitgangspunt bij de registratie dient daarom te zijn de desbetreffende hond te kunnen verbinden met de desbetreffende fokker of handelaar. In bijzondere gevallen, bijv. bij langer verblijf van de hond in een pension o.i.d., adviseren wij om als Richtlijn na een verblijf van ca. 3 maanden de hond te registreren op naam van zijn nieuwe houder.

Je kunt met 2 gezinnen een hond hebben, bijvoorbeeld na een scheiding en een omgangsregeling voor de hond, of mensen die niet fulltime een hond willen maar dit delen met een ander gezin (zie bijv. omroepjes op zwoofer.nl). Wie is er dan verantwoordelijk voor registratie? Mogen ze dat zelf beslissen welk van de 2 gezinnen als ‘houder’ geldt?

Ja, men mag zelf beslissen wie als ‘houder’ geldt.

Moet een pleeggezin voor een pup die blindengeleidehond of hulphond wordt (de pup woont bijv. een jaar bij hen maar is eigendom van de opleiding) de chipregistratie op hun naam zetten?

Ja.

Er zijn fokkers die een hond die officieel van hen blijft, bij iemand plaatsen maar er zo nog wel mee kunnen fokken. Bijvoorbeeld het KNGF maakt gebruik van fok-pleeggezinnen. De pups worden dus geboren bij een fokpleeggezin waar de moederhond een leven lang blijft en met 7,5 week gaan ze naar een puppy-pleeggezin. Wie is hier de houder van de moeder, en van de pups, en moet dus zijn gegevens registreren, is dat het gastgezin ?

De houder is degene die verantwoordelijk is voor het dier. Dat is in dit geval inderdaad het gastgezin.
Pleeggezin (zowel voor moeder als pup) is als houder te bestempelen.

Hondenfokkers die de honden naar het buitenland verkopen doen zelf de eerste registratie en ook weer de afmelding na verkoop. Maar er komt dan neem ik aan geen nieuwe aanmelding door koper (want naar buitenland). Moet dan door verkoper expliciet doorgegeven worden dat de hond "van de radar af is" omdat hij naar het buitenland verkocht is?

Hier is een zgn. ‘exportmelding’ voor. Deze wordt bij registratie als zodanig geregistreerd i.p.v. de afvoermelding (= melding dat men niet meer houder is van de hond/hond heeft verkocht).

Stel dat iemand bewust een pup wil kopen die niet geregistreerd (of gechipt en geregistreerd) is door de verkoper. Dat mag dus niet en dan ben je in overtreding. Maar wie constateert dat? Als je met een niet gechipte ongeregistreerde pup naar de dierenarts gaat en hem laat chippen en registreren, komt daar dan iemand achter? Als dierenarts signaleert dat de pup te oud is, wordt dan verwacht dat hij een melding doet?

De NVWA en de LID zijn als toezichthouder aangewezen. Zij kunnen een dergelijke overtreding constateren. De dierenarts is geen toezichthouder. Hij zou wel een melding kunnen doen bij de NVWA , de LID of de KNMvD.

Als richtlijn adviseren wij dat als de hond jonger is dan ca. 1 jaar, de dierenarts aanbiedt om de hond alsnog te chippen. Als de hond ouder is wordt de dierenarts geadviseerd dit in ieder geval ook te melden. Bij de meldkamer van de NVWA, via 144 of bij de KNMvD.

Wat als de chip niet meer werkt? Moet hij er dan uit, mag er een 2e naast gezet worden, moet je dan logischerwijze ook weer binnen 14 dagen doorgeven dat er een ander chipnummer bij de hond gaat horen?

Het is verboden om een chip te verwijderen, tenzij er sprake is van een diergeneeskundige noodzaak. Het is inderdaad mogelijk om een vervangende chip aan te brengen. In dat geval moet hiervan melding worden gemaakt bij de databank. Hiervoor is een speciale melding waarbij de koppeling tussen het oude en het nieuwe chipnummer wordt vastgelegd.

Klopt het dat de eigenaar van databank mag veranderen als hij maar zorgt dat er maximaal veertien dagen tussen de afmelding bij de oude en de aanmelding bij de nieuwe databank zitten?

De houder/eigenaar mag inderdaad van databank veranderen. Voorwaarde is dat de hond juist en tijdig geregistreerd is. Door deze situatie wordt wel veroorzaakt dat in de centrale databank (van Dienst Regelingen) een afvoermelding wordt geregistreerd en daarna een aanvoermelding op naam van dezelfde houder. Dit is geen probleem.

Stel een dierenarts krijgt een hondje van 9 weken voor de 2e enting op consult. Hij controleert het hondje op een chip, maar deze zit er niet in. Hij spreekt de eigenaar erop aan maar die weigert het dier te chippen. Is de dierenarts dan verplicht dit te melden als praktijk? En zo ja, waar?

Slechts de NVWA en de LID zijn als toezichthouder aangewezen. De dierenarts is geen toezichthouder. Hij zou wel een melding kunnen doen bij de NVWA, de LID of de KNMvD.

Volgens artikel 15 van het besluit I&R is er sprake van administratieplicht voor dierenartsen en beroepsmatige chippers. Daar wordt verwezen naar artikel 2 WUD en artikel 1 aanhef en onderdeel h van het besluit tot uitvoering van artikel 1 lid 4 van de WUD. Hier vinden we alleen dat chippen een handeling is die ook door iemand mag worden gedaan die geen dierenarts is. Er staat nergens of er dan wel andere eisen zijn aan wie er chipt, er staat ook nergens dat het wel beroepsmatig moet gebeuren. Wel wordt er in de naam van dit artikel 15 gesproken over beroepsmatige inbrenger. Wat/wie bepaalt of iemand beroepsmatig is? Welke eisen worden daar aan gesteld?

In de toelichting van het besluit waarmee identificatie en registratie van honden verplicht wordt gesteld, wordt verwezen naar de Wet op de uitoefening diergeneeskunde. Ten tijde van het opstellen van het besluit en de inwerkingtreding is dit nog geldende wetgeving. Op grond van deze wetgeving geldt dat het chippen gedaan mag worden door een dierenarts of door degene die dit beroepsmatig doet. In de wetgeving is dat niet verder uitgewerkt. Uit de toelichting en jurisprudentie blijkt dat onder beroepsmatig chippen wordt verstaan het regelmatig en niet ten eigen nutte chips inbrengen.
De Wet op uitoefening van de diergeneeskunde is vervangen door de Wet dieren. Daarin is aangegeven dat onder het beroepsmatig verrichten van diergeneeskundige handelen verstaan wordt ‘het als economische activiteit verlenen van diensten aan derde in vorm van het verrichten van diergeneeskundige handelingen’. Dit geeft meer richting, wanneer iets een beroepsmatige handeling is.
Er worden aan het chippen geen nadere (opleidings)eisen verbonden.
Bij twijfel kan bij het ministerie worden nagevraagd hoe een bepaalde situatie beoordeeld dient te worden.

Moet je een minimum aantal dieren chippen om te kunnen zeggen dat je dit beroepsmatig doet?

Nee.

Moet je ingeschreven staan bij de KvK als chipper?

Voor de verplichte identificatie en registratie van honden moet bij de geboortemelding de naam, adres en woonplaatsgegevens van de chipper worden geregistreerd. Een inschrijving in het KvK wordt niet geëist.

Is het inderdaad zo dat je niet je eigen dieren mag chippen? Dus ook niet als je dierenarts bent met een eigen hond, of als je zelf fokker bent en zelf je nestjes wil chippen, of pensionhouder en zelf een hond hebt? Want die zijn in principe ook beroepsmatig. Staat dit ergens expliciet in de wet?

Een beroepsmatige chipper mag inderdaad niet chippen ’ten eigen nutte’, maar moet dit voor derden doen. Een dierenarts mag het wel zelf doen, daarvoor geldt deze eis niet.

Mag een chipper van een dierenasiel de binnengekomen honden (of andere dieren) van dat asiel (die op dat moment, na 2 weken verblijf, dus eigendom zijn van het asiel) chippen?

Ja, hij chipt dan voor derden.

Geldt dat ook voor andere dieren dan honden die onder de chipverplichting vallen, mag je die ook niet zelf chippen? (bv katten, oudere honden, konijnen e.d.)

Ja.

Moeten chippers die dieren chippen die NIET onder de verplichting voor honden vallen, dus bv oudere honden of andere dieren zoals katten, daarvan ook een administratie bijhouden?

Nee.

Chippers moeten een administratie bijhouden welke honden ze welk nummer geven en wanneer. Moet die worden opgestuurd naar Dienst Regelingen of zo? Of alleen zelf thuis bewaren? En in geval van dat laatste, hoe kom je er dan achter wie de chipper was.

Bij de registratie van de geboortemelding worden de naam, adres en woonplaatsgegevens van de chipper vastgelegd. Deze moet de administratie zelf bewaren en op verzoek beschikbaar stellen.

Waar moet de administratie aan voldoen? Is een schriftje met daarin de in de regeling genoemde gegevens voldoende, of moet dat op een bepaalde manier, omdat het ergens moet worden aangeleverd?

Het hoeft nergens aangeleverd te worden. In het besluit en de regeling zijn daar geen nadere eisen aan gesteld.

Stel een dierenarts leest het chipnummer van een pup die na 1 april 2013 geboren is. Dat chipnummer begint niet met ‘528’, dat is de landencode voor chips die in Nederland mogen worden ingebracht. Wat moet hij doen?

Mogelijk is de hond geïmporteerd. Dan kan het chipnummer beginnen met een buitenlandse landencode.
Als de hond in Nederland gechipt is, klopt er iets niet. Alhoewel een dierenarts geen toezichthouder is (dat zijn de NVWA en de LID) wordt hem geadviseerd dat hij dit bij een toezichthouder meldt.